احتمال لغو معاهده تجاری میان اروپا و کانادا وجود ندارد