ادامه بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور/کلیه موارد مرتبط با فعالیت های معدنی تابع قانون معادن کشور است