ترامپ همراه با یکی از قربانیان سیاست‌های کلینتون به جلسه مناظره می‌رود