دیدار رئیس اجرایی دولت افغانستان با پادشاه عربستان