استقرار پلیس در شهر دورن آلمان پس از حادثه تیراندازی