آموزه های فرهنگ عاشورا از مرز شیعه و اسلام گذشته است/محرم فرصتی برای زدودن تحریفها و غنی سازی فرهنگ حسینی