ارتباط ایران با آلمان و کره برای ورود به عرصه جدید کشتی‌سازی