آموزه‌های فرهنگ عاشورا از مرز شیعه و اسلام گذشته است