اتمام 95 درصد کارها برای امضای قرارداد تجاری راکتور اراک