حساسیت جامعه در قبال تلفات مواجهات آسیب رسان اندک است