ترمیم در 3 وزارتخانه مهم کابینه یازدهم/ حوزه‌های صنعت و اقتصاد هم شاهد تغییراتی خواهند بود