چران بن سلمان به روزنامه نگاران خارجی رشوه پرداخت می کند؟