رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت: سیاست دولت استقلال حوزه ها است