مایکل فالون: نبرد آزادسازی موصل یک 'عملیات سریع' نخواهد بود