استقبال چشم گیر کاربران از پیکسل های گوگل؛ مدل XL تمام شد