بانک مستقلاً حساب بانکی «راشاتودی» را مسدود کرده است