پاسخ بادامچیان به اظهارات هادی غفاری: هر کس مؤتلفه را بشناسد می داند شهیدان بهشتی و مطهری جزو شورای مؤتلفه بوده اند