فرانسه: نشست پاریس درباره ثبات موصل پس از حمله است