چرا حسن روحانی به «فصل ترمیم» کابینه‌اش رسیده است؟