آیا ملاک انتخاب مدیران، همشهری رئیس جمهور بودن است؟