سختگیری های بانک ها عامل اجرا نشدن طرح های فرآوری معدنی