منطقه الشوره در جنوب موصل آزاد شد/ آزادسازی چند چاه نفت نزدیک عین‌الجحش/ حمدانیه تحت محاصره کامل قرار گرفته است