متخصص آمریکایی: موشک موسودان کره شمالی سال آینده به آمریکا می رسد