سازمان های غیر دولتی از تهدید رسانه ها در عمان انتقاد کردند