مرکل: گزینه تحریم ها علیه روسیه باید همچنان روی میز باشد