اقدام دولت گذشته موجب خروج نظام تقسیمات کشور از ریل قانونی شده است