سوءاستفاده هر جریانی از مساله قومیت ها برخورد شدید در پی خواهد داشت