شماری از غیرنظامیان سوری تا آخر هفته از حلب خارج می شوند