تعرفه استفاده از اینترنت در کویت با فناوری نانو به نصف کاهش یافت