رئیس جمهور فیلیپین در سنین کودکی مورد آزار قرار گرفته است