ارائه بیش از یک میلیون نفرساعت آموزش فنی و حرفه‌ای در شش ماه