برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال پس از تکمیل گزارش مالی