آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته مردان و زنان پیش از حضور در رقابت ها جهانی اتریش