ترمیم کابینه تاثیر مثبتی در عملکرد سال آخر دولت دارد