«نزار زاکا»، «سیامک نمازی» و «محمدباقر نمازی» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند