دفتر سیاسی طالبان در قطر مذاکرات پنهانی با دولت افغانستان را رد کرد