ناسا مرکز اختصاصی NEAT را برای توسعه هواپیماهای الکتریکی افتتاح نمود