باید میان فتح الشام با معارضان سوری تفکیک عملی صورت گیرد