با سوءاستفاده‌کنندگان از مساله قومیت‌ها به شدت برخورد می‌شود