ترمیم کابینه می‌تواند تاثیر مثبتی در عملکرد سال آخر دولت داشته باشد