فراخوان بزرگ مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برای مشارکت در واحدهای تولیدی، طرح‌های پتروشیمی و فاینانس