مجتمع‌ آموزشی‌ شهدای وحدت در بخش پیشین شهرستان سرباز افتتاح شد