ابراز تأسف شدید دادستان کل کشور از نامه برخی نمایندگان در حمایت از عناصر مطرود