زمینه سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در فاز2شهرک صنعتی پیام فراهم است