بادامچیان:عضویت شهیدان بهشتی و مطهری در شورای روحانیت موتلفه از مسلمات تاریخی است