مشخص کردن ساز و کار تامین مالی از ضرورت های مهم در توسعه صنایع دریایی ایران است