اتحادیه اروپا در همکاری با ایران تحت تاثیر دیگران نباشد