پیروانی : توپ را به ژاپنی ها دادیم و فضای کار را گرفتیم