کیودو: معاون وزیرخارجه کره شمالی بایک مقام آمریکایی مذاکره می کند