ادعاهای سران جنبش روشنایی و نیروهای امنیتی از نحوه برگزاری تظاهرات شفاف نیست